سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق ناصرخاکی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمود وفاییان – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر تاثیر نوع جداسازی لرزه ای اطراف تونلها بر رفتار دینامیکی تونل در برا بر بار زلزله بررسی شده است . همانطور که میدانیم استفاده از جداسازهای لرزه ای در سیستمهای دینامیکی عامل مهمی در کاهش انرژی انتقال یافته از یک بخش سیستم به بخش دیگر می باشد. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از مصالح واسطه مختلف بین پوشش تونل و خاک اطراف آن بمنظور کاهش آسیب پذیری تونلها در برا بر بارهای دینامیکی پرداخته شده است . این تحلیلها مبتنی بر کاربرد نرم افزار اجزای محدود می باشد. رفتار هر سه نوع مصالح یعنی پوشش تونل، مصالح واسطه و زمین اطراف تونل ، الاستیک خطی در نظر گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که استفاده از مصالح واسطه به عنوان جداسا ز لرزه ای بین پوشش تونل و خاک تا حدود زیادی در کاهش کرنشهای دینامیکی به وجود آمده در پوشش تونل موثر است و میزان اثرگذاری بستگی به نوع مصالح دارد.