سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش فولادچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده
محمدفاروق حسینی – استادیار دانشکده مهندس معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مجتبی گنجی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی د

چکیده:

رطوبت موجود در سنگ به علت اندرکنشی که با سطوح کانی های تشکیل دهنده دارد و تغییراتی که در مشخصات این سطوح و طبیعت پیوند بین آنها ایجاد می کند همواره تاثیر بسزایی در کیفیت رفتار و کمیت مقادیر مختلف مقاومتی سنگ دارد. از این رو تعیین درصد رطوبت طبیعی و همچنین توانایی در میزان جذب آب سنگ ها به منظور پیش بینی رفتار مهندسی آنها حائز اهمیت است. تعیین میزان جذب آب و رطوبت در اکثر آزمایش های مکانیک سنگ و با تجهیزات بسیار ساده لازم و ضروری است. در این تحقیق تاثیر میزان جذب آب بر خواص الاستیک دینامیک سنگ ها شامل سرعت گذر امواج فشاری و برشی، مدول های الاستیسیته و برشی دینامیک و ضریب پوآسون دینامیک مورد بررسی قرار گرفت و آزمایش های گذر امواج فراصوتی و تعیین میزان جذب آب بر روی ۹ نوع مختلف سنگ آهک (از هر نوع سنگ ۶ نمونه) انجام شد. نتایج آزمایش ها حاکی از این است که با افزایش میزان جذب آب تمامی پارامترهای الاسیتیک به شدت کاهش می یابند. این کاهش در همه موارد به صورت خطی است. معادله خطوط مربوط به هر پارامتر برای انواع سنگ آهک ارایه شده است. تاثیرمیزان جذب آب بر سرعت موج برشی (عرضی (Vsاز همه بیشتر و بر ضریب پوآسون دینامیک از همه کمتر است. ضرایب همبستگی(R) بدست آمده از برازش این داده ها نشان ازارتباط موثر و قوی بین این خواص و میزان جذب آب دارد.