سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ملکی – دانشجویدوره دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدسعید محتسبی – دانشیار دانشگاه تهران
اسداله اکرم – استادیار دانشگاه تهران
وحید اصفهانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه ایمنی شغلی کشاورزان درکشورهایدرحال توسعه کمتر توجه می شود این مساله برای رانندگان تراکتورها که درمعرض شرایط بسیار نامناسب محیط کار و ارتعاش زیاد تراکتور و صندلی آن قرار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد صدمات مکانیکی ناشی از انتقال ارتعاشات تراکتور به راننده هنگامی که فرکانس ارتعاشات تراکتور برابر با فرکانسهای طبیعی اجزا بدن راننده می گردد بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد برهمین اساس بررسی منابع ارتعاش و روشهای کاهش آن در تراکتورها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد دراین پژوهش ارتعاش وارد بربدن چند راننده تراکتور با جرمهای مختلف هنگام رانندگی با سه تراکتور متداول درایران هنگام انجام عملیات شخم با گاو آهن برگرداندار دیسک زنی و حرکت روی جاده آسفالت در دو سرعت پیشروی بررسی گردید. مقادیر شتاب وارد بربدن شش راننده با جرمهای ۵۵ ، ۷۰ ، ۶۵ ، ۷۵ و ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم و بدنه تراکتور هنگام رانندگی با سه تراکتور جاندیر مدل ۳۱۴۰ مسی فرگوسن مدل ۱۶۵ و یونیورسال مدل ۶۵۱ در دو سرعت پیشروی ۴/۱ و ۷/۶ کیلومتر بر ساعت اندازه گیری و ثبت گردید و پس از انجام آنالیز فوریه برروی این داده ها ریشه میانگین مربعات شتاب وزن دار شده و تیمارهای مختلف در دو وضعیت سلامتی و آسایش راننده آنالیز و تجزیه و تحلیل گردیدند.