سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سولماز چگنی –
احسان ترکی –
زهراالسادات رحیمی –
الهام جلینی –

چکیده:

شیردان به شکل یک کیسه طولی در کف محوطه شکم در امتداد خط وسط و در طرف راست قرار دارد . هنگامی که شیردان از وضعیت طبیعی خود خارج و به طرف چپ شکم بین شکمبه و د یواره پهلو ی چپ رانده شود، جابجا یی شیردان به طرف چپ و هنگامی که به سمت راست محوطه بطنی رانده شود ، جابجایی به طرف راست به وقوع می پیوندد . محققین عواملی چون ژنتیک، نوع تغذ یه و فاکتورها ی د یگری را که موجب آتون شدن شیردان می گردند ، در بروز این بیماری دخیل دانسته اند . با توجه به مسائل گفته شده هنوز مطالعه دقیق و گسترده ا ی بر رو ی م یزان رخداد این بیماری و تاثیر جنسیت بر آن صورت نگرفته است . این مطالعه بر اساس نتا یج بدست آمده از رخداد ا ین بیمار ی در جنس نر، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و اطلاعات حاصل از د یگر مراکز درمانی و آموزشی دامپزشکی ( تهران – گرمسار – شهرکرد – اصفهان ) در طی سه سال تنظیم شده است . در ا ین مطالعه ۲۱ مورد وقوع جابجا یی شیردان د یده شد، که ۱۵ مورد جابجا یی به سمت راست %)۷۱,۴۲) و ۶ مورد جابجا یی به سمت چپ %)۲۸,۵۷) بوده است . گاو ها ی نر مورد مطالعه در محدوده سنی بین ۶ ماه تا ۲ سال قرار داشته و جابجا یی شیردان در آن ها به دنبال عمل جراحی مورد تایید قرار گرفته بود . نتا یج به دست آمده نشان می دهد که در گاوها ی نر، جابجا یی شیردان به سمت راست از رخداد بالاتری در مقایسه با جابجا یی آن به سمت چپ برخوردار است ).P<0/05) انجام مطالعات گسترده د یگر در رابطه با تاثیر جنسیت بر رخداد نوع جابجایی شیردان و علل بروز آن ضروری به نظر می رسد .