سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس نیازی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهران مزاری – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فیلر به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده مخلوط های آسفالتی نقش مهمی را در تعیین خصوصیات و رفتار مخلوط ایفا می کند. با اینکه فیلر ریزترین بخش مصالح سنگی مخلوطهای آسفالتی راتشکیل می دهد، اما به خاطر اثرات فیزیکی- شیمیایی بین فیلر و قیر، خواص هندسی، خواص سطحی و چسبندگی آن تاثیر مستقیم و مهمی روس مشخصات مخلوط های فیلر- قیر و همچنین رفتار و خصوصیات مخلوطهای اسفالتی مانند تغییر شکلهای دائمی دارد. در این تحقیق اثر جنس و مقدار فیلر بر تغییر شکلهای دائمی مخلوطهای آسفالتی گرم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که با استفاده از یک نوع مصالح سنگی با دانه بندی مشخص و یک نوع قیر خاص آزمایش مارشال بر روی نمونه ای ساخته شده با سه نوع مختلف فیلر شامل: فیلر تهیه شده از مصالح مصرفی، فیلر مصالح آهکی مرغوب و فیلر اصلاح شده مصالح مصرفی با افزودن آهک شکفته. سپس با انتخاب فیلر اصلاح شده به کمک آهک شکفته، به عنوان فیلر مناسب از نظر جنس، نمونه های مارشال با درصدهای مختلف فیلر ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تعیین دقیق تر رفتار مخلوطهای فوق الذکر، آزمایش خزش دینامیک بر روی نمونه های استوانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن آهک شکفته باعث افزایش استقامت و کاهش تغییر شکلهای دائمی بتن آسفالتی می شود. همچنین با افزایش درصد فیلر در مخلوط آسفالتی، تغییر شکلهای دائم افزایش یافته و در مقابل سختی خزشی و مدول برجهندگی مخلوط کاهش می یابد.