سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منایع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیدوار فرهادیان – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
یزدان کیوانی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
عیسی ابراهبمی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دانستن خصوصیات مرفومتریک (اندازه ، طول، عرض و وزن) کلادوسر در تغذیه ابتدایی لارو ماهی و میگو مهم می باشد. تاثیر جیرهای غذایی مختلف بر روی خصوصیات مرفومتریک Ceriodaphnia quadrangula با کشت بر روی جیرهای مختلف (شامل جلبک سبز Scenedesmus quadricauda مخلوط جلبک با مخمر،کود مرغی ، کود گاوی ، مخلوط کود گاوی با مرغی ومخمر ) در ویال های ۵۰ سی سی و با ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که جیره های غذایی مختلف تاثیرات متفاوتی را بر روی طول، ع رض و وزن Ceriodaphnia می گذارند . بطوری که ماکزییم طول ( ۷۹۰ میکرومتر)، ماکزیمم عرض ( ۵۰۶ میکرومتر) و ماکزیمم وزن (۶٫۰۷ میکرو گرم) در هنگام تغذیه با جیره مخمر حاصل شد، همچنین مینیمم طول( ۵۲۱ میکرومتر) و مینیمم وزن (۲٫۴۴ میکرو گرم) در هنگام تغذیه با جیره جلبکی S. quadricuda بدست آمد که بنظر می رسد دلیل کاهش طول در هنگام تغذیه با جلبک، رشد ونمو سریع C.quadrangula در هنگام تغذیه با این جیره غذایی می باشد که باعث کاهش طول و وزن آن می شود . در این مطالعه رنج طول از ۷۹۰-۵۲۱(میکرومتر) عرض از ۵۰۶-۳۷۵(میکرومتر) نسبت طول به عرض ۱٫۶۶-۱۹۹ و وزن از ۶٫۰۷-۲٫۴۴ (میکرو گرم) بدست آمد. هدف از این مطالعه محاسبه خصوصیات مرفومتریک (طول، عرض و وزن )گونه آنتن منشعب آب شیرین C. quadrangula جهت معرفی در تغذیه لارو ابتدایی ماهی ومیگو می باشد.