سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

خاک یکی از عوامل کنترل کننده رشد گیاهان بوده که زراعت بی رویه استفاده از کود را ضروری کرده است . کود دامی با در برداشتن عناصر ریزمغذی اهمیت و یژه ای در بهبود کمیت و کیفیت گیاهان دارد . با توجه به اهمیت کیفیت در گیاهان داروئی، به منظور بررسی نقش کود دامی در افزایش عملکرد، کیفیت، میزان اسانس و شاخص های شیمیایی آن در گیاه داروئی زیره سبز، آزمایشی در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک از توابع شهرستان زابل انجام شد. تجزیه شیمیایی اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی GC انجام شد. نتایج نشان داد مصرف کود دامی باعث افزایش عملکرد دانه، بیولو ژیک، کاه، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در بوته شد . در حالیکه تاثیر ی بر روی تعداد دانه در چتر، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نداشت. میزان عناصر کلسیم، منیزیم، آهن، فسفر ، پتاسیم، منگنز، روی و مس موجود در دانه زیره سبز تحت تاثیر کوددامی قرار نگرفت . ولی میزان سدیم با مصرف کود کاهش یافت . مصرف کود دامی بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد، باعث افزایش معنی دار میزان اسانس و شاخص های کومین آلدهید، پاراسیمن و م یرسن موجود در آن شد, اما میزان آلفاپینن، بتاپینن، گاماترپینن و ۱و ۴-‐ پارامنتادین ۷‐- آل با مصرف کود دامی کاهش یافت . بین شاخص های شیمیایی اصلی اسانس رابطه ای وجود داشت که مستقیم یا معکوس بودند.