سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس قلندرزاده – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیما اکبری پایدار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تهران
امید مومنی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

اکثرا خاکپشت دیوارهای ساحلی مصالح دانه ای اشباع هستند، به این دلیل در هنگام وقوع زلزله آب حفره ای در پشت این دیوارها افزایش می یابد. افزایش فشار آب حفره ایو به دنبال آن کاهش مقاومت برشی خاک، باعث ایجاد تغییر شکلهای بزرگ و در نتیجه خرابی وسیع این نوع دیوارها می گردد (روانگرایی). در این تحقیق تاثیر حرکت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی در هنگام وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، تعدادی آزمایش مدل میز لرزه توسط میز لرزه دانشگاه ارومیه بر روی دیوارهای ساحلی انجام شده و با حرکت دادن دیوار، تاثیر حرکت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوار بررسی شده است. همچنین آزمایش دیگری بر روی مدل دیوار ساحلی T شکل مهار شده، در دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام شده است. این دیوار در اثر بارهای لرزه ای حرکت کرده است و نتایج این آزمایش بانتایج آزمایشهای قبلی مقایسه شده است. مشاهده گردیده، علیرغم جابجایی بزرگ ایجاد شده، حرکت دیوار باعث کاهش فشار آب حفره ای اضافی گردیده است. بر اساس مشاهدات انجام شده به نظر میرسد مقدار جابجایی و سرعت حرکت دیوار، پارامترهای موثر در میزان کاهش فشار آب حفره ای اضافی هستند.