سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم خندان – کارشناسی ارشد خاکشناسی
علیرضا آستارایی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اسفرزه گیاه دارویی مهم در تولید موسیلاژ بوده که استفاده های گوناگونیدر داروسازی دارد به منظور بررسی کودهایآلی و شیمیایی بردرصد موسیلاژ ترکیبات شیمیای ی دانه و عملکرد دانه آزمایشی در شرایط گلخانه بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای کودی شامل کودهای گاوی ۴و۸ تن درهکتار و کمپوست زباله شهری ۴و۸ تن درهکتار و کودهای شیمیایی N30P10, N30P20 , N60P10, N60P20 کیلوگرم درهکتار بود نتایج نشان داد که گیاه به کود آلی واکنش بسیار خوبی نشان داده و واکنش و عملکرد دانه درصد موسیلاژ و غلظت عناصر نیتروژن فسفر و پتاسیم دانه در این تیمارها در مقایسه با مقادیر آنها درتیمارهای کودشیمایی بمراتب بیشتر بود.