سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل فرهنگ دوست – گروه مکانیک، دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار
احسان همایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از مقاله حاضر، تعیین تغییر در پارامترهای مکانیکی و میزان خرابی ماده بر اثر اعمال آزمون خستگی چرخشی خمشی روی نمونه های استاندارد است. معیارهای برای تعیین خرابی ماده پیشنهاد شده است. تاثیر خستگی چرخشی خمشی روی پارامترهای مکانیکی- استحکام تسلیم، استحکام نهایی- نمونه های استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور نمونه ها تحت آزمون خستگی در بارگذاری های متفاوت قرار می گیرند، به گونه ای که هیچ نمونه ای به سیکل شکست خود نرسد، یعنی آزمون خستگی هر نمونه تحت بار خاص قبل از این که به شکست بیانجامد متوقف می شود. سپس این نمونه ها تحت آزمون کشش قرار می گیرند و پارامترهای کانیکی برای هر نمونه تعیین می شوند و با داده های حاصل از نمونه ای که بدون انجام آزمون خستگی، مستقیما آزمون کشش روی آن انجام شده است، مقایسه می شوند. هر یک از این پارامترها میتواند به عنوان مشخصه ای برای تعیین خرابی ماده بر اثر آزمون خستگی در نظر گرفته شوند. همچنین توابعی برای تخمین پارامترهای مکانیکی تعریف می گردند. با توجه به بررسی های به عمل آمده، پارامتر استحکام نهایی در مقایسه با سایر پارامترهای مکانیکی از حساسیت بیشتری نسبت به آزمون خستگی برخوردار است که خود می تواند شاخصی معتبر برای بررسی خرابی قطعه باشد.