سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پیری صحرا گرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید زابلی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
ناصر شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪه ای اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب می شود ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺪی ﺷﺮوع می شود و دارای ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن وﻗﻮع آن نیز ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺸﺎورزی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮ می شود.ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات خشکسالی بر روی دریاجه هامون و همچنین پیامدهای وقوع این پدیده در منطقه سیستان می باشد جهت انجام مطالعه حاضر، ضمن بهره گیری از یک چارچوب مفهومی، از پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ادارات ذیربط، بهره گیری شد. بخشی از اطلاعات با استفاده از مشاهدات میدانی و حضور در منطقه مورد مطالعه به دست آمد. داده های جمع‌ آوری شده با استفاده از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مهمترین دلایل وقوع خشکسالی در منطقه سیستان بارندگی کم، تبخیر زیاد ،کم عمق بودن هامون‌ها، وابستگی تالاب به رودخانه‌ی مرزی هیرمند و بادخیز بودن منطقه است، همچنین مهمترین اثر خشکسالی بر دریاچه از بین رفتن نیزارهای دریاچه بود.