سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
مژده حیدری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکر
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
سیدجواد حسینی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

پسته یکی از محصولات مهم صادراتی و استراتژیک کشور محسوب می شود و برای تولید پایدار این محصول ، شناسایی عوامل موثر بر رشد آن ضروری است. تحقیق حاضر با هدف شناخت خاک ها و تاثیر خصوصیاتشان بر رشد، عملکرد و خندانی پسته انجام شد. بدین منظور منطقه انار واقع در ۷۵ کیلومتری شمال غرب رفسنجان جهت مطالعه انتخاب گردید. بعد از مطالعات اولیه، باغ هایی که از نظر مدیریت، رقم پسته، کیفیت آب ودور آبیاری، ولی از نظر رشد ظاهری، متفاوت بودند، انتخاب شدند. بدین ترتیب ، شش باغ، و هر باغ به دو قسمت مطلوب و نامطلوب تقسیم گردید ودر هر قسمت، سه تکرار و در هر تکرار ، سه درخت انتخاب شدند. سپس، از دوعمق صفر تا ۴۰ و ۴۰ تا ۸۰ سانتیمتری در سایه انداز درختان ، نمونه برداری گردید. عملکرد، درصد خندانی و محیط تنه نیز برای درختان، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس و ضرایب همبستگی نشان دادند که شوری و رس زیاد خاک ها، تاثیر منفی بسیار معنی داری بر عملکرد دارند. درصد رس با محیط تنه و خندانی پسته نیزهمبستگی منفی و معنی دار نشان می دهد. بنابراین، تهیه نقشه های شوری و بافت خاک با استفاده از فنون زمین آماری برای مدیریت بهتر پسته در منطقه توصیه می شود.