سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال برخورداری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد وهرمزگان
محمد زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد وهرمزگان

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتورها در موفقیت پروژه های پخش سیلاب بهره گیری از سیلاب های باکیفیت و کمیت مناسب می باشد. این تحقیق در ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان سرچاهاندر استان هرمزگان و درمختصات جغرافیایی ۱۸ً ۵۲َ ۵۵ درجه سانتی گراد تا ۴۲ً ۵۳َ ۵۵ درجه سانتی گراد طول شرقی و ۵۴ً ۵۷َ ۲۷ درجه سانتی گراد تا ۱ً ۲۸ درجه سانتی گراد عرض شمالی انجام گرفته است.
در این بررسی میزان و کیفیت سیلاب های ورودی به شبکه و تغییراتدرصد تاج پوشش و تولید مرتعی و خاک در مناطق سیل گرفتهو شاهد آمار برداری گردید و با روش تحلیلی به بررسی اثرات کیفیت ومیزان سیلاب ورودی به شبکه بر روی خصوصات خاک و پوشش گیاهی پرداخته شده است.
نتایج بررسی نوع گونه های گیاهی جدید وارد شده به عرصه های بوسیله سیلاب با میزان هدایت الکتریکی نشان می دهد . پس از سیلاب ۱۳۸۲/۱/۷ که میزان هدایت الکتریکی آن ۲۶۸۸ میلی موس بر سانتی متر بوده گونه های شور پسندیده و آهک دوست از جمله Grantia aucheri و Forsskalea tenasisma و Fagonia bruguieri گسترش زیادی در سطح عرصه ها یافته اند. ولی در سیلاب های بعدی بویژه با کاهش هدایت الکتریکی سیلاب این گونه ها با گونه های دیگر از جمله Dicyclofora persica و Anthemis sp. که از خوشخوراکی بهتری برخوردارند ، جایگزین شده اند. لذا توجه به کیفیت سیلاب های وارد شده به عرصه ها و در صورت امکان گزینشی کردن انها می توانددر هدایت جامعه گیاهی به سمت گونه های گیاهی خوشخوراکتر موثر باشد.