سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم و کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان مرکزی
افشین پور متین – کارشناسی خاک شناسی
جمال قدوسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

مطالعه اشکال فرسایش درمارنهای شمال غرب تفرش نشان داده است که ارتباط مستقیمی بین شکل فرسایش و برخی ازخصوصیات شیمیایی خاک وجود دارد با بررسی نمودارشراردSHERARD مشخص شد که فرسایش ورقه ای فرایندی متداول برروی مارنهایی باویژگی غیرپخش شدگی است و فرسایش شیاری و هزاردره ای به طور معمول برروی مارنهای با ویژگی پخش شدگی دیده میشوند بعلاوه بیشترین تراکم شیارها و خندقها درمارنهایی دیده میشود که هم سدیم محلول وهم نسبت جذب سدیم sar درآنها زیاد است مقایسه میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مارنهای با فرسایش مختلف بااستفاده ازازمون T نشان داد که میزان سدیم ومنیزیم ph,sar و کربن الی درفرسایش های ورقه ای شیاری و هزاردره ای دارای اختلاف می باشند این نکته مبین نقش این ویژگی درپایداری و ناپایداری مارنهای منطقه ای است این درحالی است که هیچ گونه اختلاف معنی داری درمیزان گچ کربنات کلسیم و بافت خاک و انیون بی کربنات دربین نمونه های موردازمایش وجود نداشت با بررسیهای اماری و استفاده ازنمودارشرارد مشخص شد که میزان sAR درمارنها میتواند مهمترین شاخص پخش یاپراکندگی باشد ویابه عبارت دیگر مناسب ترین شاخص فرسایش درمارنهایمنطقه میزان نسبت جذب سدیم SAR می باشد