سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیا جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
مسعود سلیمانزاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه خاتم

چکیده:

این مقاله یک مطالعه میدانی است که در آن تاثیر نوآوری بر روی افزایش بهره وری اندازه گیری می شود.به این منظور دو رسشنامه طراحی شده است که در پرسشنامه اول،عوامل موثر بر بهره وری در هشت گروه مدیریت، سازماندهی،انگیزش،نوآوری،قوانین و مقررات،مواد اولیه،تکنولوژی تولید و تجهیزات،فناوری اطلاعات تقسم می شوند ودر پرسشنامه دوم، میزان تاثیر هر یک از عوامل مذکور بر روی بهره وری اندهزه گیری می شود. پس از جمع آوری نظرات و تجزیه و تحلیل اطلاعات،مشخص شده که نوآوری تاثیر بیشتری نسبت به سایر گروهها بر روی افزایش بهره وری دارد و گروههای بعد از نظر تاثیر بر روی بهره وری به ترتیب عبارتند از: تکنولوژی تولید و تجهیزات، انگیزش، مواد اولیه، مدیریت قوانین و مقررات،فناوری اطلاعات و سازماندهی. در ادامه مقاله نیز با توجه به موارد فوق، پیشنهاداتی به مننظور افزایش نوآوری و نهایتا بهبود بهره وری در واحدهای صنعتی کوچک ارائه می شود.