سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مهدی فر – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه شهرکرد – شهرکرد ، گروه پژوهشی اپتیک ک
رسول رکنی زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – گروه فیزیک – دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – گروه فیزیک – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله در ابتدا به برسی ساختار هندسی حالت های همدوس غیر خطی نوسانگر هماهنگ روی سطح کره می پردازیم . با استفاده از متریک فوبینی – استادی در فضای هیلبرت هندسه ی حالت های همدوس مزبور را برسی خواهیم کرد و نشان خاهیم داد که اثر خمیدگی فضای یزیکی را می توانیم به طور مستقیم در خمینه ی حالت های همدوس غیر خطی مشاهده کنیم . سپس ب ااستفاده از رابطه از رابطه ی میان احتمال گذاز متریک و فرم سیمپلکتیک خمینه ی حالت های همدوس غیر خطی نشان می دهیم که احتمال گذار به خمیدگی فضای فیزیکی وابسته است و بنابراین برخی از پدیده های فیزیکی مانند گسیل خود به خود نیز وابسته به خمیدگی فضای فیزیکی خواهد بود