سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
شیوا سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر خواص رئولوژیکی مانند ویسکوزیته و تنش تسلیم بر کیفیت گرانول بدست آمده از خشک کن پاششی ارزیابی شده است . بدین منظور از دوغاب آلومینا با مقادیر متفاوتی از جزء جامد و روانساز استفاده شده اس ت. ابتدا خواص رئولوژیکی دوغابهای آلومینا به کمک رئومتر چرخشی مورد مطالعه قرار گرفته و از مدل کیسون برای بیان رفتار منحنی جریان استفاده شده است . سپس دوغاب مذکور در یک خشک کن پاششی از نوع جریان مختلط خشک شده و تاثیر خواص رئولوژیکی بر کیفیت گرانول های خروجی از آن ارزیابی شده است . نتایج بدست آمده نشان داده است که با افزایش مقدار بهینه ای از روانساز و کاهش تنش تسلیم، یک حفره در وسط گرانول بوجود می آید . همچنین افزایش تنش تسلیم موجب می شود ذرات توانایی حرکت به سطح گرانول
را نداشته با شند و گرانول شکل توپر به خود بگیرد.