سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسینعلی محمدحسینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی
محمد حق پناهی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید میرزایی – استادیار دانشکده فنی – مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله یک تحلیل دوبعدی غیر خطی حرارتی – مکانیکی با استفاده از کد المان محدود ANSYS انجام شده است . هدف بررسی اثرات خواص وابسته به دمای ماده بر تنش های پسماند و تغییر شکل در شبیه سازی پروسه جوشکاری می باشد . جوشکاری اتصال T شکل با استفاده از سه دسته خواص مواد یعنی خواص تابع دما،در دمای اتاق و مقدار میانگین در کل تاریخچه دمایی شبیه سازی شده و میزان تاثیر هر یک بر تشنهای پسماند و تغییر شکل بررسی شده است . برای در نظر گرفتن اثرات اضافه شدن ماده پرکننده با زمان از تکنیک تولد و مرگ المان استفاده شده است .