سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا صادقی – عضو علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
احمد غضنفری – استادیار روانشناسی دانشگاه امام حسین (ع)
عظیمه سادلت عبداللهی – عضو علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

عوامل درون فردی و برون فردی گوناگون در شکل گیری رفتارهای کارآفرینانه تاثیر دارد. خود کارآمدی یکی از عوامل درون فردی است که صاحبنظران تاکید زیادی داشته اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر خودکارآمدی بر رفتار کارآفرینانه انجام شده است. به همین منظور یک نمونه ۱۰۰ نفری از کارآفرینان منطقه شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که در مرحله اول «اطمینان به عملی ساختن ایده خود» به تنهایی ۴۴/۳ درصد واریانس خود کارآمد کارآفرینی را تبیین می کند و در مرحله دوم «توسعه محیط کار جهت ترغیب دیگران به فعالیت های) تازه به تنهایی ۱۷/۶ درصد واریانس و به طور همزمان ۶۱/۹ درصد واریانس خود کارآمدی کارآفرینی را تبیین می کنند. در مرحله سوم «به پایان رسیدن موفقیت آمیز هر کار جدید» به تنهایی ۱۳/۱ درصد و همزمان با دو متغیر اول ۷۵ درصد واریانس خود کارآمد کارآفرینی را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که خود کارآمدی همبستگی مثبت معناداری با رفتار کارآفرینی دارد. نتایج دیگر نشان داد که جنسیت کارآفرینان پیش بینی کننده معنادار خود کارآمدی کارآفرینی است و میزان سرمایه در ابتدای کار پیش کننده معنادار رفتار کارآفرینانه می باشند.