سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن خضری پور – کارشناس مهندسی مواد ومتالورژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم اکبرزاده – کارشناس مهندسی مواد ومتالورژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام دانش پژوه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی،واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

اثر پارامترهای مهم در فرآیند الکترولیتی برای دست یابی به پودر مس بررسی شدند.هدف این تحقیق تمرکز روی پارامترهای مختلف فیزیکی سل الکترولیزی و نشان دادن خواص فیزیکی پودر رسوب داده شده است.این پارامتر ها عبارت اند از:دانسیته جریان کاتدی،در محدوده یA/m2500-2500 ،دمای سلول در محدوده یc° ۲۵-۶۰ و نیز بازه ی برداشت پودر در رنجmin15-45 می باشند.برای مشاهده ی مورفولورژی،خلوص پودر،نمودارهای توزیع اندازه دانه،آنالیز های SEM،XRD و آنالیز سرندی روی پودر رسوب داده شده استفاده شد.همچنین طبق استاندارد مناسب دانسیته ی ظاهری پودر اندازه گیری شد.نتایج نشان می دهند که بازوهای ثانویه در دانسیته جریان کاتدی رشد می کنندکه در نتیجه روی دانسیته ظاهری و اندازه دانه پودر رسوب داده شده روی سطح کاتد اثر می گذارد.دیده شد که می توان پودر مس الکترولیزی با خواص مختلف فیزیکی را تحت شرایط گوناگون بدست آورد و می توان فرآیند را جهت بالا بردن بازده تولید بهینه کرد.