سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صادقی مهر – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی مهندسی، گروه مواد
کمیل حسین پور –
فرید حسینی منسوب –

چکیده:

از تحقیق و مطالعه درباره ی استخوان به عنوان یک جسم ویسکولاستیک بیش از جند دهه نمی گذرد و محققان زیادی در تلاش برای فرموله کردن رفتار آنها هستند. شناخت رفتار استخوان تحت ضربه نیز مورد توجه بسیاری از محققانی است که به دنبال یافتن جایگزین برای استخوان می باشد. ۲۸ نمونه از دیافیز ۱۰ استخوان کورتیکال ران گاو تهیه و تحت آزمایش دینامیکی ضربه با استفاده از دستگاه ضربه چارپی قرار گرفت و انرژی شکست هر نمونه بر سطح مقطع شکست به صورت انرژی بر واحد سطح (J/cm2) ثبت گردید، بعد از آزمایشات دانسیته و ترکیبات نمونه ها تعیین شد تا ارتباط بین دانسیته و ترکیبات استخوان با میزان جذب انرژی ضربه مشخص گردد، مشاده شد که دانسیته خشک استخوان رابطه مثبت و معنی دار با میزان جذب انرژی ضربه دارد(r = 0/536 ,p<0/005) و درصد آب موجود در آن نیز رابطه منفی و معنی دار با میزان جذب انرژی ضربه دار (r = 0/52 ,p<0/005) از آنجا که استخوان متشکل از مواد آلی و معدنی می باشد، تغییر در هر کدام از این اجزا در میزان جذب انرژی ضربه تاثیر بسزا دارد، مشاهده گردید افزایش درصد خاکستر نمونه های استخوان نیز تاثیر مثبت م معنی دار یا میزان جذب انرژی ضربه دار (r = 0/544 ,p<0/005)، اما مابین درصد مواد آلی تر و خشک، درصد مواد معدنی و دانسیته تر استخوان رابطه معنی داری با میزان جذب انرژی ضربه دیده نشد.