سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صادقی مهر – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی مهندسی، گروه مواد
فرید حسینی منسوب –
کمیل حسین پور –

چکیده:

از مطالعه استخوان به عنوان یک جسم ویسکوالاستیک بیش از چند دهه نمی گذرد و محققان زیادی در تلاش برای فرموله کردن رفتار آن هستند. شناخت رفتار استخوان تحت خمش نیز مورد توجه بسیاری از محققانی است که به دنبال یافتن جایگزین برای استخوان می باشند ۲۹ نمونه استخوانی از قسمت دیافیز ۱۰ استخوان کورتیکال ران گاو تهیه شد و تحت آزمایش چهار نقطه خمش با دستگاه اینسترون قرار گرفت و نیروی لازم جهت شکستن نمونه ها ثبت گردید. پارامترهای مکانیک شکست در مورد اول، ضریب شدت تنش بحرانی،KIC و نرخ انرژی کرنشی، GIC محاسبه گردید. سپس دانسیته و ترکیبات هر نمونه استخوانی معین گردید تا ارتباط میان دانسیته و ترکیبات استخوان با پارامترهای مکانیک شکست GIC ،KIC مشخص گردد، مشاهده شد که دانسیته خشک استخوان رابطه مثبت و معنی داری با ضریب شدت تنش بحرانی (r =0.6444 و p<0.005) و درصد آب موجود در آن نیز رابطه منفی و معنی دار با ضریب شدت تنش بحرانی (r =- 0.6789 و p<0.001) دارد. از آنجا که استخوان متشکل از مواد آلی و معدنی می باشد، تغییر در هر کدام از این اجزا در مقادیر KIC و GIC تاثیر می گذارد، لذا مشاهده گردید که افزایش درصد خاکستر استخوان نیز تاثیر مثبت و معنی داری با KIC دارد (r =0.7440 و p<0.0001). اما بین درصد مواد آلی تر و خشک، درصد مواد معدنی و دانسیته تر استخوان رابطه معنی داری با KIC مشاهده نشد.