سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرتمیس معتمدی –
حسین افضلی مهر –

چکیده:

مبحث انتقال رسوب در اغلب رودخانههای شنی , به علت غیر یکنواختی ذرات رسوب , بسیار پیچیده میباشد . در این تحقیق، پاییندست چشمه لنگان در رودخانه زایندهرود مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد . دانهبندی ذرات رسوب اندازهگیری شده، توسط دستگاه هلی – اسمیت دستی , غیر یکنواختی قابل توجهی را نشان میدهد . هدف از این تحقیق بررسی اثر قطر ذرات رسوب و پی بردن به رابطه آن با انتقال رسوب به صورت بار بستر میباشد . در این راستا , یک بازه مطالعه شده در طول رودخانه مورد بررسی قرار میگیرد . تفاوت چشمگیر d50 های مقاطع این بازه، اثرات قابل توجهی را بر روی پارامتر شیلدز و نیز مقدار بحرانی آن , باعث میگردد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد , بیان مقدار جهانی پارامتر شیلدز بحرانی نمیتواندتخمین دقیقی برای نرخ انتقال رسوب باشد .