سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد باقرزاده – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید هاشمی – بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان
اورنگ فرزانه – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در تعین پارامترهای مقاومت برشی خاک های درشت دانه با آن روبرو هستیم. اینست که در۳۰ سانتی متر) نیستند ، دانه * بسیاری از آزمایشگاههای مکانیک خاک کشور ، که مجهز به دستگاه برش مستقیم با جعبه بزرگ ( ۳۰بندی خاک های نمونه برداری شده ، با حذف بخش مهمی از دانه های درشت آن ، اصلاح شده و آزمایش برش مستقیم با جعبه ۶ سانتیمتر) بر روی آنها انجام داده می شود.در نتیجه این اصلاح دانه بندی ، درصد ریز دانه خاک افزایش یافته و * کوچک ( ۶بخاطر حساسیت زیاد این بخش از خاک (ریزتر از الک ۲۰۰ ) به تغییرات رطوبت ، مقاومت برشی از خاک بمیزان زیادی تابع شرایط رطوبت و سرعت آزمایش می شود و مقادیر اندازه گیری شده تفاوت زیادی نسبت به مقاومت برشی واقعی خاک نشان میدهند.در تحقیق حاضر، بررسی تأثیردانه بندی و ابعاد نمونه بر روی خاک درشت دانه مدنظر گرفته تا با تعیین خطای ناشی از( C ,?) روش های متداول اصلاح (موازی یا حذفی) بر روی این خاک، زمینه برای تعیین هرچه دقیقتر پارامترهای مکانیکی خاک فراهم گردد . تحقیق حاضر نشان داد که اصلاح دان ه بندی تاثیر بسیار زیادی بر پارامترهای مکانیکی نمونه ها دارد . همچنین اصلاح دانه بندی به روش موازی نسبت به اصلاح حذفی نتایجی بسیار دور از واقعیت را می دهد . در حقیقت با اصلاح دانه بندی ، رفتار وپارامترهای مکانیکی نمونه به شدت تحت تاثیر بخش ریز دانه ، که طی ا صلاح دانه بندی افزایش مییابند ، قرار می گیرد . این مورد در خصوص نمونه های با اصلاح موازی شدت بیشتری دارد .بنابراین انجام آزمایشهای برش با جعبه کوچک توصیه نمی گردد لیکن با توجه به محدودیت های موجود ، انجام آزمایشهای فوق بر روی دانه بندی های با اصلاح حذفی مقادیر پارامترهای مکانیکی نزدیکتری نسبت به واقعیت را می دهد.