سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
معصومه پورافراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی ، دانشگاه گیلان
زهره رمضانپور –
جاوید ایمان پورنمین –
مرجان صادقی راد –

چکیده:
در این مقاله، به بررسی تاثیر شدت نور ۴۰۰۰ و۸۰۰۰ لوکس و درجه حرارت با میانگین ۵ /۰ + ۲۵ و ۵/۰+ ۳۱ درجه سانتی گراد، بر نرخ رشد و میزان تولید بیودیزل از جلبک سبز Dunaliella salina پرداخته شده است. نرخ رشد ویژه و میزان تولید بیودیزل اختلاف معنی داری (p<0.05) در تیمارهای مختلف داشتتند. حداکثر نرخ رشد ویژه در بین تیمارها در درجه حرارت oc 5 /0 + 25 و شدت نور lux 8000 به میزان (d-1 5/6) بوده است . حداقل نرخ رشد ویژه در درجه حرارت oc 5 /0 + 31 و شدت نور lux4000 (d-1 1/4) ثبت شده است. حداکثر تولید بیودیزل در شدت نورlux 8000 و درجه حرارت oc 5/0 + 25 (3/1٪) و حداقل آن شدت نور lux 4000 و درجه حرارت oc 5/0+ 31 (3/0٪) مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل محیطی مانند شدت نور و درجه حرارت بر میزان رشد و تولید بیودیزل در جلبک سبز D.salina موثر هستند.