سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرنریمان یوزباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
ساسان ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسرو شاهی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق رفتـار خسـتگی فـولاد SAE 1045 طـ ی دو عملیـات بـاز پخـت بررسـی شـد . بـدین منظـور نمونه های آزمایش در دمای ٨٥٠°C به مدت ١٥ دقیقـه نگـه داشـته شـدند ، تـا ریزسـاختار ک ـ املاًً آسـتنیتی حاصل شود . عملیات سخت کاری نمونه ها با کوئ نچ در روغن ٦٠°C انجام شد . یک سـری از نمونـه هـا در دمای ٥٥٠ °C و سری دوم در دمای ٣٠٠ °C مورد عملیات بازپخت قرار گرفتند . خواص کشش، سختی، خستگی، ریزساختار وسطوح شکست خستگی به وسیله آزمون های مکـانیکی ومیکروسـکوپ الکترونـی جاروبی ارزیابی گردید ند . نتایج آزمایشات مکانیکی نشان داد، نمونه هایی که در دمای ٣٠٠ °C باز پخـت شده اند، دارای سـختی، اسـتحکام کششـی و اسـتحکام خسـتگی بـالاتر هسـتند . بررسـی سـطوح شکسـت خستگی نشان داد، هر سه مرحله جوانه زنی، اشاعه ترک و شکست نهایی تحت تاثیر دمـای بازپخـت قـرار میگیرد