سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه زارع نژاد – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
سید محمد روضاتی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان رشت

چکیده:

فیلمهای نازک اکسید روی آلاییده با ایندیم به روش افشانه پایرولیزز تهیه شده اند. با مطالعه تاثیر دمای زیرلایه بروی خواص ساختاری پی بردند که در دماهای پایینتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد راستای غالب پیک (۱۰۰) می باشد و در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد راستای پیک غالب به (۰۰۲) تغییر جهت می یابد. در دماهای بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد راستای پیک غالب تغییر نمی کند در حالی که از شدت آن کاسته می شود. نتایج SEM تاثیر دمای زیرلایه روی مورفولوژی سطح فیلمهای انباشته شده را به خوبی نشان می دهند. همچنین برای نمونه های انباشته شده در دماهای پایینتر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد طیف عبور پایین است، سپس با افزایش دما تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد طیف عبور بهتر می شود. برای نمونه های انباشته شده در دماهای بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد شفافیت کاهش می یابد. در این کار بهینه دمای زیرلایه ۴۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. در این دما، مقاومت سطحی و عبور مرئی به ترتیب برابراست با □/۲۶/۵Ω و ۷۵/۵%.