سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلام رضا هاشم زاده – دانشجوی دکترای هوافضا دانشکده هوافضا، دانشگاه امیرکبیر
ابوالقاسم مسگرپور طوسی – استادیار هوافضا دانشکده هوافضا، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق معادلات انتقال حرارت با در نظر گرفتن اثرات تجزیه شیمیایی در سطح سوخت جامد حل گردیده است . همچنین در محفظه موتور، معادلات ناویراستوکس گذرای متقارن محوری به همراه مدلسازی توربولانس و واکنشهای شی میایی نرخ محدود با استفاده از نرم افزار فلوئنت حل شده است . در نتیجه این تحلیلها، دما، گرادیان دما، فشار، عدد ماخ و کسر مولی مواد تشکیل دهنده
گازهای داخل میدان جریان محفظه احتراق بدست آمده است . نتایج نشان م یدهند که نرخ سوزش سوخت جامد، عمدتاً به دمای شعله و نرخ دما در ناحیه سوزش بستگی دارد . نتایج بدست آمده از شبیه سازی و از آزمایشهای تجربی با هم مقایسه شد ه اند که تطابق رضایت بخشی بین این نتایج حاصل شده است.