سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
مختار آقاجری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
ابوالقاسم جهرمی – واحد بهر هبرداری، شرکت نفت فلات قاره، جزیره خارک

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر دما و شدت میدان الکتریکی روی بازده نم کزد اهای نفت کارخانه ابوذر واقع در شرکت نفت فلات قاره ایران (جزیره خارک) پرداخته شده است. تحقیقات بر روی نم کزدای در مقیاس صنعتی به ابعاد ۲۷/۳ متر و ۲/۸۵ متر و نفت میدان نفتی ابوذر که مشتمل بر ۳۰ چاه و به فاصله ۷۰ مایلی از جزیره خارک قرار دارد و میانگینAPI آن ۳۲ م یباشد انجام شد. در این تحقیق محدوده تغییرات دما ۱۶۵ تا ۲۶۰ درجه فارنهایت، ولتاژ میدان ۱/۶ تا ۴/۲ کیلو ولت و فرکانس ۵۴ تا ۷۰ هرتز اعمال گردید. نتایج نشان م یدهد که دمای عملیاتی مناسب برای بازده بالای نم کزد اهای کارخانه، بین ۱۷۵ تا ۲۱۵ درجه فارنهایت، ولتاژ بهینه بین ۲/۹ تا ۳/۹کیلو ولت و فرکانس میدان الکتریکی۴ کیلوبین ۵۹ تا ۶۲ کیلو هرتز م یباشد. این تحقیق همچنین دمای بحرانی را ۲۲۰ درجه فارنهایت و ولتاژ بحرانی را ۴/۱ ولت برای نمک زد اهای مورد استفاده پی شبینی م یکند.