سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی قافله باشی زرند – دکتری مهندسی پلیمر، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پترو
سیدمحمدمهدی مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران،
محمد نجفی – دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی ام
وحید حدادی اصل – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیست (TiCl4/Mg(OEt)2/TEA) بصورت نیم هپیوسته و دوغابی در محیط هگزان انجام پذیرفت. در این مطالعه اثر کمک کاتالیست تر یاتی لآلومینیم(TEA) و دما بر بازده پلیمریزاسیون و ، متوسط ویسکوزیته وزن مولکولی،Mv بررسی گردید و بازده پلیمریزاسیون در نسبت مولی Al/Tiبرابر ١٢٤ به حداکثر مقدار خود رسید. همچنین دمای متناظر با حداکثر بازده پلیمریزاسیون وMv برابر °C ۶۰ بدست آمد. تغییرات غلظت سایتهای فعال برای این سیستم بر حسب دما و نسبت مولیAl/Tiمحاسبه گردید. افزایش نسبت مولیAl/Ti از ٦٢ به ١٢٤ سبب افزایش غلظت مراکز فعال از ۰/۰۰۰۳ به ۰/۰۰۱۷شد. به هر حال، افزایش بیشتراین نسبت کاهش غلظت مراکز فعال را تا حد ۰/۰۰۱۳ به همراه داشت. افزایش دما از ٤٠ تا ٦٠ درجه سانتیگراد نیز غلظت مراکز فعال را از ۰/۰۰۰۲ تا ۰/۰۰۱۷افزایش داد. افزایش بیشتر دما نیز موجب کاهش غلظت مراکز فعالگردید.