سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی فضل – کارشناس ارشد بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود)
امین علیراده – استاد بخش آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره چکانها بر عملکرد و کیفیت هندوانه (رقم چارلستون گری) آزمایشی در شرایط زراعی با ۶ تیمار، سه دور آبیاری (یک روز، دو روز، سه روز) و دو آرایش از قطره چکانها (هر بوته یک قطره چکان ، هر بوته یک قطره چکان) در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) در سال ۱۳۷۶ انجام شد. طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا شد. برای تعیین آب مورد نیاز گیاه از داده های تشتک تبخیر کلاس A استفاده شد و آب مورد نیاز گیاه بر اساس ۷۵ درصد تبخیر از تشتک محاسبه و مطابق با دور آبیاری تیمارها در اختیار گیاه قرار می گرفت. بر اساس نتایج حاصله از طرح دور آبیاری یک روز نسبت به دورهای دو و سه روز عملکرد محصول را ۲۰/۶، کارآیی مصرف آب را ۱۹/۶ و متوسط وزن میوه ۲۳/۳ درصد افزایش داد. همچنین در آرایشی از قطره چکانها، که برای هر بوته یک قطره چکان منظور شده بود عملکرد محصول ۳۰/۳ و کارآیی مصرف آب ۲۰/۴ درصد افزایش داشت. بدین ترتیب بیشترین عملکرد محصول، کارآیی مصرف آب و حداکثر متوسط وزن میوه های قابل ارایه به بازار در تیمار با دور آبیاری یک روز و یک قطره چکان برای هر بوته مشاهده شد. دوره آبیاری و تعداد قطره چکانها بر مقدار پوسیدگی میوه ها تاثیری نداشت. خصوصیات فیزیکی میوه مانند طول میوه، عرض میوه، ضخامت پوست میوه، درصد آب موجود در گوشت میوه، نسبت گوشت به وزن میوه و درصد ماده جامد محلول (BRX) در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند.