سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی دهمرده – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور زابل
عیسی خمری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مجید دهمرده – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مهدی نقی زاده – دانشجوی دکتری کشاورزی

چکیده:

رشد بی رویه جمعیت به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نیاز به فراورده های غذایی را افزایش داده است. تلاش بیشتر محققین در جهت تولید بیشتر و با کیفیت برتر می باشد. سیستان عمده ترین قطب کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به شمار میرود، بطوریکه حدود ۴۸ درصد از کل سطح زیر کشت سالیانه استان به این منطقه تعلق دارد در صورتی که مساحت سیستان فقط ۴/۴۷ درصد از کل مساحت استان می باشد.
ذرت به عنوان یک گیاه مناسب غله می تواند وارد تناوب زراعی در الگوی کشت منطقه گردد و از آنجاییکه اطلاعاتی در رابطه با میزان کود و ابیاری در منطقه وجودنداشت، لزوم تحقیق جهت تعیین بهترین دور ابیاری بامناسب ترین تیمار کودی ضروری به نظر می رسید.
در این بررسی به منظور ارزیابی دور آبیاری بر عملکرد دانه ذرت دانه ای تابستانه رقم K.s.c 704 و همچنین میزان کود ازته مورد نیاز جهت دستیابی به حداکثر عملکرد، ازمایش اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید، که دراین آزمایش دور آبیاری به عنوان پلات اصلی با ۴ سطح (۷، ۹، ۱۲ و ۱۵ روز) و میزان کود ازته به عنوان پلات فرعی با ۴ سطح (۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار ) در نظر گرفته شد. تاریخ کاشت ۱۵ مرداد انتخاب گردید.
نتایج حاصله از طرح نشان میدهد که ذرت عکس العمل مثبتی به آب و میزان ازت دارد به طوریکه حداکثر میزان کود ازته بالاترین عملکرد دانه، ۴۵۷۹ کیلوگرم در هکتاررا نشان داد و همچنین بالاترینعملکرد بیولوژیک با مقدار ۱۵ تن در هکتار را به خود اختصاص داد. دور ابیاری ۷ و ۹ روز بالاترین عملکردد های دانه و بیولوژیک را نشان دادند.
بنابراین می توان پیشنهاد نمود که رقم ذرت دانه ای تابستان در تاریخ کاشت ۱۵ مرداد در منطقه سیستان با مصرف میزان کود ۳۰۰ کیلوگرم در هکنار و دور ابیاری ۹ روز بالاترین عملکرد اقتصادی و بیولوژیک را تولید می نماید.