سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی قدمی فیروزآبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
علی احسان نصرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
رحیم مطلبی فرد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

مسئله صرفه جویی و استفاده بهینه از آب، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است . حدوداً ۹۳ درصد منابع آب تجدید شونده سطحی و زیرزمینی به بخش کشاورزی اختصاص دارد، لذا اهمیت بهره وری از آب و میزان ماده خشک تولید شده به ازاء واحد آب مصرفی در این بخش اهمیت زیادی دارد . در زمینه کارایی مصرف آب تا کنون در کشور تحقیقات و مطالعات جامع و دقیقی صورت نپذیرفته است . لذا تعیین مقادیرکارایی مصرف آب از نظر مدیریت آبی و اقتصاد کشاورزی در مناطق مختلف حائز اهمیت است . افزایش راندمان مصرف کودهای مختلف و بخصوص ازت از اهم برنامه های وزارت کشاورزی می باشد و با توجه به اینکه راندمان جذب کودهای ازته در ایران خیلی پایین می باشد افزایش این راندمان می تواند تأثیر مهمی در کاهش مصرف کودهای ازته و عوارض ناشی از آن ( آلودگی هوا و آبهای زیرزمینی ) داشته باشد . مالیک و همکاران در مقایسه دو سیستم آبیاری قطره ای و سطحی بالاترین راندمان مصرف کود و آب را از تیمار کود آبیاری از طریق سیستم آبیاری قطره ای بدست آوردند . سن او وهمکاران طی آزمایشی با ۴ دور مختلف آبیاری قطره ای ۶) ، ۵ ، ۴ ، ۳ روز یکبار ) و ۴ سطح ازت خالص ۰) و ۲۰ و ۴۰ و ) ۸۰ کیلو گرم در هکتاربر روی سیر انجام دادند . اعمال تیمارهای آبیاری و ازت تا ۵۴ روزپس از سبز شدن ادامه داشت،مقدار آب مصرفی بر اساس روش تبخیر و تعرق پنمن محاسبه گردید . نتایج نشان داد تیمارهای ازت و آبیاری تاثیری بر عملکرد غده سیرنداشته ولی بالاترین وزن غده ها از تیمارآبیاری به فاصله ۳ روز وازت ۲۰ کیلو گرم در هکتار بدست آمد .