سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رزا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاوررزی دانشگاه شهرکرد
شهرام کیانی – استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد شهرکرد

چکیده:
باتوجه به ضرورت افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنه وکاهش مصرف هزینه های تولید درنتیجه کاربرد بازدارنده های نیترات سازی و باتوجه به این که این موادتاکنون درکشاورزی ایران مورداستفاده قرارنگرفته اند انجام تحقیقات لازم دراین زمینه ضروری به نظر می رسد این تحقیق به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد دراین ازمایش نوع کود نیتروژنه شامل سه سطح بود که عبارتنداز: عدم مصرف نیتروژن به عنوان شاهد مصرف نیتروژن ازمنبع سولفات آمونیوم مصرف نیتروژن ازمنبع سولفات آمونیوم بابازدارنده نیترات سازی دی سیانودی آمید به میزان ۳/۲درصد ومصرف نیتروژن ازمنبع سولفات آمونیوم بابازدارنده نیترات سازی دی متیل پیرازول فسفات به میزان ۰/۸ درصد عامل خاک نیز شامل ۵نوع می باشد که ازخاکهای دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف استفاده شد دربین تیمارهای اعمال شده بیشترین تاثیرگذاری برمقدارنیتریت خاک مربوط به تیمارکودسولفات آمونیوم بود کمترین تاثیرگذاری راتیمارکود سولفات آمونیوم به همراه بازدارنده نیترات دی متیل پیرازول فسفات داشت باتوجه به اینکه نیترات درمقایسه با آمونیوم درمعرض واکنشهای هدررفتی بیشتری ازقبیل آبشویی و نیترات زدایی قراردارد بازدارنده های نیترات سازی میتوانند به کاهش مشکلات زیست محیطی درپی کاربرد نیتروژن وافزایش راندمان مصرف کودهای نیتروژنه کمک کنند