سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی موسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهرام میرشکاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی نصرالله زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز
لادن اجلالی – دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این آزما یش دگرآسیبی اسانس روغنی فرار بذور رازیانه بر روی دو گونه علف هرز غالب در اکثر نقاط دنیا، تاج خروس ریشه قرمز (Amatanthus retroflexus) و پیچک صحرایی (convolvulus arvensi) مورد آزمایش قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از اسانس روغنی رازیانه جهت کنترل و مدیریت علف های هرز با کاهش اثرات مسمومیت محیطی و انسانی است. آزمایش در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه ای به مرحلهاجرا درآمد که در مرحله آزمایشگاهی خصوصیاتی از قبیل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و طول گیاهچه و در مرحله گلخانه ای خصوصیاتی از قبیل طول ریشه اولیه، طول ساقه اولیه و طول گیاهک تاج خروس ریشه قرمز و پیچک صحرایی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصله نشان داد که در آزمایشگاهی تمامی صفات مورد برسی با افزایش غلظت از ۳۰nl/ml تا ۱۲۰nl/ml بطور معنی داری کاهش یافت. همچنین نتا یج در مرحله گلخانه ای نیز کاهش معنی داری را با افزایش غلظت از ۰/۰۷۵v/v تا ۰/۳v/v در صفات مورد بررسی را نشان داد در مقایسه دو گونه علف هرز بیشترین ممانعت از جوانه زنی و استقرار گیاهچه در تاج خروس ریشه قرمز مشاهده شد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد که اسانس روغنی فرار رازیانه احتمالاً می تواند به عنوان علف کش با ساختار طبیعی در کنترل گروهی از علف های هرز در برنامه های آینده مورد مطالعه قرار گیرد.