سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز,
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

گونه های بسیاری از علف های هرز از جمله تاج خروس دارای پتانسیل دگرآسیبی هستند که بر روی گیاه زراعی همراه یا بعد از خود اثر منفی می گذارند این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی برای بررسی اثرات گلرنگ به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ١٣٨٤ اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی شامل عدم مصرف عصاره علف هرز ، عصاره بخش هوایی وریشه علف هرز تاج خروس در دو غلظت ۱۵:۱ و ۲۰:۱ بود . نتایج آزمایش نشان داد که عصاره بخش هوایی و ریشه تاج خروس ونسبتهای آن (۱۵:۱ و ۲۰:۱) با یکدیگر اختلاف معنی داری در سطح ١ درصد دارند . ولی اثر متقابل عصاره علف هرز با نسبتهای مختلفاختلاف معنی داری نشان نداد . بیشترین وزن خشک گیاهچه در سویا، گلرنگ و کلزا به ترتیب ۰/۷۲۶۵، ۰/۷۷۰۲ ، ۰/۷۱۲ گرم در تیمارشاهد بدست آمد ولی با مصرف عصاره بخش هوایی تاج خروس میزان آن در سه گیاه به ترتیب به ۰/۷۴۵۵، ۰/۷۰۷۱، ۰/۷۰۷۱ گرم کاهش یافت و با مصرف عصاره ریشه تاج خروس نیز میزان آن در سه گیاه کاهش یافت همچنین بیشترین میزان طول گیاهچه در این سه گیاه در تیمار شاهد به ترتیب معادل ۳/۸۳، ۲/۶، ۲/۲۶ سانتی متربود که مصرف عصاره بخش هوایی تاج خروس باعث کاهش آن به میزان ۲/۶، ۰/۷، ۰/۷ سانتی متر شد وبا مصرف عصاره ریشه تاج خروس طول گیاهچه در این سه گیاه به ترتیب ۵۵، ۲۸ و ۳۰% کاهش یافت . نسبت ریشه چه به ساقه چه در شرایط شاهد در این سه گیاه زراعی به ترتیب عبارت بود از ۱/۱۴، ۱/۰۹۸، ۱/۰۰۶ که مصرف عصاره بخش هوایی تاج خروس این میزان را به ۰/۸۹، ۰/۷، ۰/۷ تقلیل داد . عصاره ریشه تاج خروس این نسبت را به ۰/۹۴، ۰/۷، ۰/۷ کاهش داد. درصد جوانه زنی نیز با مصرف عصاره بخش هوایی تاج خروس در سویا ١٠ % ودر گلرنگ و کلزا بیش از ٩٠ % کاهش یافت . ریشه این علف هرز نیز درصد جوانه زنی را در سویا ٣٠ درصد و در گلرنگ و کلزا بیش از ٩٠ درصد کاهش داد بنابرین می توان گفت که علف هرز تاج خروس از طریق تولید مواد دگرآسیب می تواند جوانه زنی و رشد این گیاهان زراعی را مختل کند و از ایجاد یک پوشش سبز در اوایل فصل رشد ممانعت بعمل آورد.