سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد روشن انتظار – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر ذخیره ساز گاف باند فوتونیکی بر درهمتنیدگی اتم سه ترازی نوع ʌ و میدان گسیل خودبخودی اش بررسی میشود. فرض میشود که فرکانس یکی از گذارهای اتمی در نزدیکی لبه گاف باند فوتونیک قرار دارد. نشان داده میشود که اگر فرکانس گذارهای اتمی دیگرنیز درون گاف باند فوتونیک واقع شود (اندکنش با ذخیره ساز گاف باند فوتونیک) در این صورت حالت اتم و تابش خودبخودی آن حتی در حالت پایا نیز درهم تنیده باقی خواهند ماند. اما اگر فرکانس گذارهای اتمی دیگر کاملاًخارج از گاف باند فوتونیک واقع شود (اندرکنش با ذخیره ساز فضای آزاد) در این صورت درهم تنیدگی اتم و تابش خودبخودی آن در حالت پایا رفع میشود.