سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران
علی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران
منیژه قره چه – دانشکده علوم اداری،دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

چکیده:

سرعت ذره ای امواج لرزه ای ناشی از انفجار در جهات گوناگون بخاطر عوامل متعددی متفاوت است. در بررسی تئوریکی علل اختلاف در میزان انتقال امواج مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متعددی در کاهش سرعت ذره ای موثرند.عواملی مانند تعداد درزهها، فرکانس ناپیوستگی، کیفیت توده سنگ( RQD) و چگالی سنگهای مسیر عبور امواج درتغییر میزان انتشار و انعکاس امواج لرزه ای و کاهش میزان سرعت ذره ای موثرند[ ۱]. مطالعات این تحقیق در منطقه رسوبی و لایه ای سد مسجد سلیمان انجام گرفته است. اندازه سرعت ذره ای در جهات گوناگون توسط ژئوفون ۱۵۰۰ UVS ثبت شده است. در این جهات خواص ناپیوستگیها و فاکتورهای ناپیوستگی با برداشتهای زمین شناسی و مطالعات آزمایشگاهی اندازه گیری شده اند. تاثیر عواملی مانند فرکانس ناپیوستگی(λ ) کیفیت توده سنگ ( RQD )و فاصله داری درزه ها( S ) بر روی میزان انتقال امواج مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی انجام شده نتیجه گیریشده استکه هر سه عامل فوق تاثیر زیادی بر تغییرات سرعت ذره ای دارند ، در میان سه عامل بررسی شده تعداد ناپیوستگی تاثیر به مراتب بیشتری بر سرعت ذره ای دارد.