سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمود علی پور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مجتمع مس سرچشمه، امور مهندسی
حسن صحرائی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مجتمع مس سرچشمه، امور معدن
کمالی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش معدن

چکیده:

فروشوئی تپه ای یکیاز گسترده ترین روشها جهت استخراجمعادن کم عیار طلا، نقره، مس و اورانیوم بشمار می رود یکی از اجزاء کلیدی جهت نیل به موفقیت در فروشوئی تپه ای، درک هیدرولوژی هیپ می باشد.
جهت مطالعه هیدرولوژی هیپ ۲ در مجتمع مسسر چشمه چند آزمایش جهت تعیینتعیین میزان نفوذ در محدوده انجام گرفت. همچنین بر روی هیپ شماره ۱ که مرحله بهره برداری آن به پایان رسیده است. چندین گمانه حفر گردیده است در یکی از گمانه ها به فواصل تقریبا یک متری نمونه برداری صورت گرفته است که بر روی نمونه های برداشت شده آنالیز دانه بندی صورت گرفته است. مقایسه آنالیز دانه بندی و آزمایشات تعیین میزان نفوذ نشان دهنده این است که استفادهاز رانفینیت باعث افزایش نفوذپذیر در بخشهای سطحی شده و بر عکس بدلیل حمل رس توسط سیال به اعماق، ضریب هدایت هیدرولیکی در اعماق بیشتری به مرور زمان کاهش مییابد. انتقال رس به اعماق پائینتر ممکن است باعث ایجاد یک لایه ناتراوا در چند متری سطح شود. در اثر تشکیل لاایه ناتراوا بخش بالایی از بخشهای عمیقتر جدا شده در نتیجه سیال در بخش پائین تر محبوس می شود. همچنین بدلیل تشکیل این لایه، حرکت سیال به اعماق با مشکل روبرو شده سیال از بخشهای میانی خارج خواهد شد. لذا تشکیلاتی که در کف هیپ جهت جمع آوری سیال نسب گردیده اند تقریبا کارائی خود را از دست خواهند داد.
همچنین بدلیل پاشش نقطه ای رافینیت بر روی سطح ممکن است در نقاط پاشش میزاضریب هدایت هیدرولیکی افزایش یابد. در نتیجه بدلیل بوجود آمدن جریا ن ترجیهی، بسته به سرعت پاشش، سیال ممکن است در بخشهای با ضریب هیدرولیکی بالاتر یا بر عکس در زمینه با ضریب هدایت هیدرولیکی پائین تر جریان یابد. ایجاد جریان ترجیحی می تواند روند انحلال مواد معدنی را با مشکل روبرو سازد.