سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی فهیمی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران
حسین رحیم پوربناب – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران
محمود برگریزان – شرکت نفت فلات قاره ایران
حمید مسلمان نژاد – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران

چکیده:

سازند سروک بالایی ( بخش میشریف ) به سن کرتاس همیانی (سنومانین- تورونین آغازین) یکی از مهمترین مخازن نفتی ایران و کشورهای عربی حوضه خلیج فارس م یباشد. بخش میشریف در خلیج فارس از آهکهای دریائی ک معمق تشکیل شده و یک توالی ک معمق شونده به سمت بالا را نشان م یدهد. این بخش بر روی بخش خاتیا و در زیر سازند شیلی لافان قرار گرفته است. آهکهای آرژیلیتی و شیلهای بخش خاتیا به عنوان سنگ منشاء و شیلهای لافان به عنوان پوش سنگ مخزن میشریف عمل کرد هاند. مطالعات انجام شده در برش تحت الارضی در میدان نفتی سیری اسفند( E) – نشان م یدهد که بخش میشریف شامل ٥ رخساره است: ١- رخساره شیب پایینی ٢رخساره شیب بالایی ٣- رخساره پشته زیرآبی بایوکلاستی ٤- رخساره کولاب (لاگون) ٥- رخساره بایوستروم
رودیستی و ریفهای کومهای .مقایسه این مجموعه رخسار هها با کمربندهای رخسار های پدلی ( ١٩٩٨ ) و فلوگل ٢٠٠٤ ) نشان م یدهد که محیط رسوبگذاری بخش میشریف در این میدان یک رمپ کربناته ک مشیب بوده است. ) – سه محیط دیاژنزی در بخش میشریف قابل شناسایی است: ١- دیاژنز محیط دریایی (میکرایتی شدن دان هها) ٢ دیاژنز محیط متئوریک (انحلال، آبشویی گسترده و سیمانهای متئوریک) ٣- دیاژنز محیط دفنی (استیلولیتی شدن و سیمانهای دفنی، ایجاد شکستگ یها، دولومیتی شدن). انحلال و آبشوئی مهمترین پدیده دیاژنزی افزای شدهنده کیفیت مخزنی و استیلولیتی شدن و تشکیل سیمانهای دفنی مهمترین پدیده دیاژنزی کاه شدهنده کیفیت مخزنی م یباشند. مطالعات پتروفیزیکی و رسوبشناسی مخزن مورد مطالعه حاکی از کنترل پارامترهای مخزنی توسط رخسار ههای رسوبی است. ارزیابی کیفیت مخزنی در رخسار ههای رسوبی تعیین شده در بخش میشریف نشان م یدهد که رخساره های درش تدانه پشته زیرآبی، بایوستروم و شیب بالایی بیشترین میانگین تخلخل و تراوایی را دارا م یباشند. بطورکلی، تولید حجم زیادی از رسوبات توسط رودیستها و پائین آمدن نسبی سطح آب دریاها با فاصله زمانی اندکی بعد از ته نشست بخش میشریف، منجر به آبشویی و انحلال وسیعی در این رسوبات شده است که در مجموع مخازن هیدروکربنی مناسبی را ایجاد نموده است.