سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید نعیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس)
سیدشهاب الدین یثربی – دانشیار گروه خاک وپی – دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روانگرایی پدیده ای است که بعد از زلزله نیگاتا در ژاپن و خرابی های عظیم آن ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .تا مدتها این طور تصور میشد که فقط ماسه های تمیز و ماسه های سیلت دار دارای پتانسیل روانگرایی هستند و ماسه های رس دار به علت وجود چسبندگی در رس پتانسیل روانگرایی ندارند .اما وقوع چند مورد روانگرایی در ماسه های رس دار در سالهای اخیر نشان داده است که باید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت گیرد .باید توجه کرد که بروزروانگرایی در ماسه و پدیده های مرتبط باآن بستگی به رفتاری دارد که ماسه در ضمن بارگذاری از خود نشان می دهد .از این رو در این مقاله با انجام آزمایشات سه محوری مونوتنیک، تاثیر رس روی منحنی های رفتاری ماسه تمیز مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه های ماسه ای در دووزن مخصوص خشک ثابت تهیه شده اند و سپس درصد رس آنها از ۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده شده است .برای آنکه بتوان به صورت همزمان تاثیرپلاستیسیته رس را هم مورد بررسی قرار داد،در این مطالعه ازدو نوع رس با پلاستیسیته بالا(PI=30)و باپلاستیسیته پایین(PI=11) استفاده شده است .همانطورکه مطالعات گذشته نشان داده است،فشارهمه جانبه همدارای نقش بسیار مهمی در تعین نوع رفتار نمونه ها می باشد .لذا کلیه آزمایشات در دو فشار همه جانبه ۱۰۰ و ۴۰۰ تکرار شده اند تا تاثیر این پارامتر هم لحاظ شود. .بدین ترتیب با رعایت نکات فوق این امکان فراهم شده است تا بتوان تاثیر هریک از پارامترهای فشار همه جانبه ،تراکم ،درصد ریزدانه و پلاستیسیته ریزدانه را به نحو مناسبی مورد بررسی قرار داد .نتایج بدست آمده نشان می دهند که این پارامتر ها دارای تاثیر زیادی روی
خصوصیات رفتاری خاک های ماسه ای هستند که میزان این تاثیر در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.