سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

داشتن اطلاعاتی در مورد ویژگی های فیزیکی، از نیازهای اولیه در طراحی ماشین های مربوطه م ی باشد. این تحقیق برای تعیین ویژگی های بذر کتان در رطوبتهای مختلف اجرا گردید . چهار سطح رطوبتی از ۴/ ۶ تا % ۲۰ بر پایه تر (. w.b ) گرفته شد . طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، قطرمیانگین حسابی ، وزن هزار دانه، زاویه اس تقرار، حجم و مساحت سطح ، مساحت تصویر و ض ریب کرویت با افزایش رطوبت از ۴/ ۶ تا % ۲۰ بترتیب از ۷/۲۶ تا ۸/۳ mm ، ۴/۷۹ تا ۵/۱ mm ، ۴/۱۶ تا ۴/۵۱ mm ، ۵/۲۴ تا ۵/۷ mm ، ۵/۴ تا ۶/۰۲ mm ، ۰/۰۷۶ تا ۰/۰۹ g ، ۲۳ تا ۲۶ درجه، ۰۶۵ / ۰ تا ۰/۰۷۷۵ ، ۸۶/۲۷ تا mm2 103/2 ، ۱۹/۴۷ تا mm2 24/2 و ۷۲۷ / ۰ تا ۷۵ / ۰ افزایش خطی پیدا کرد . چگالی جامد و چگالی توده و همچنین تخ لخل با افزایش رطوبت از ۴/ ۶ تا % ۲۰ بترتیب از ۴۶ / ۱۱۷۸ تا kgm-3 1122/6 ، ۶۰۴/۵۶ تا kgm-3 542/4 و ۶۷ / ۴۸ تا % ۲۷ / ۴۶ بطور خطی کاهش پیدا کرد . ضریب اصطکاک ایستایی بذر بامیه در رطو بت اولیه (% ۴/ ۶) بر روی سطوح مختلفی مانند آهن گالوانیزه، فولاد، آلومینیوم، چوب چند لای ه و لاستیکتعیین شد که بیشترین مقدار ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سطح چوب و برابر با ۶۷ / ۰ و کمترین مقدار آن برابر با ۳۱۵ / ۰ بر روی سطح آلومینیومبدست آمد