سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی فلاح زیارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی تسنیمی – دانشیار گروه مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله سه سازه بتن مسلح ویژه با پلان و ارتفاع مشابه، مطابق ضوابط آیین نامه بتن ایران )آبا( و استاندارد ۲۸۰۰ با فرض صلب بودن گره اتصال، طراحی شده و از هر سازه یکی از قابهای میانی انتخاب و به کمک نرم افزار IDARCمورد تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته است. در گام بعدی از هر قاب، بحرانی ترین چشمه اتصال به صورت سه بعدی و با به کار بردن قابلیت ترک خوردن و خرد شدگی برای بتن و رفتار غی رخطی مصالح برای فولاد و بتن در نرم افزار ANSYS مدلسازی شده و رفتار چشمه اتصال، با روش اجزاء محدود مورد ارزیابی قرار گرفته است. تنها تفاوت قابهای مورد استفاده در این تحقیق که تفاوت مقاطع اعضاء را باعث گردیده، متفاوت اختیار کردن حد نهایی جابجایی جانبی نسبی طبقات است که برای قاب اول مطابق با محدودیتهای استاندارد ۲۸۰۰ بوده و برای دو قاب دوم و سوم به منظور دستیابی به سایر سطوح عملکرد، جابجایی جانبی نسبی ای بیش از محدودیت های استاندارد ۲۸۰۰ ، اختیار شده است. به عنوان یک نتیج هگیری کلی به نظر می رسد ضوابط آبا برای اتصالات، در مواردی قادر نخواهد بود ایجاد مفصل پلاستیک در درون اتصال را تا زمان پلاستیک شدن تمام اعضای مجاور، به تاخیر بیاندازد.