سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد غفوری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که در تعیین خصوصیات مهندسی سنگها نقش موثری دارد، ناهمسانی در رفتار فیزیکی و مکانیکی آنها است. سنگهای رسوبی و دگرگونمی بعلت لامیناسیون، لایه بندی و تورق بیشتر دارای رفتار ناهمسان می باشند. در این مقاله سعی شده است که رفتار ناهمسان سنگهای رسی مانند شیل مورد بررسی قرار گیرد. این نوع سنگها مسائلزیادی را برای مهندسین در طراحی سازه هایی که در ارتباط با آنها است بوجود می آورند. مهمترینمشخصه این نوع سنگها ترکیب آنها از ذرات بسیار ریز رس و سیلت می باشد. وجود ناپیوستگی ها، درز و شکاف، سطوحلایه بندی و لامیناسیون در توده های شیلی باعث تغییر در خصوصیات مکانیکی و رفتار ناهمسان این نوع توده های سنگی در مقابل نیروهای وارد ه می گردند. در اینجا رفتار ناهمسان این نوع سنگها و تاثیر پارامترها و تغییرات ناشی از این ناهمسانی بحث می گردد.
طبق آزمایشهای به عمل آمده، مشاهده گردید که چگونگی و حالت شکست نمونه ها بوسیله میزان لامیناسیون و تورق در نمونه و نیز زاویه تورق و لامیناسیون نسبت بهجهت بارگذاری روی نمونه کنترل میشود. برای بررسی اثر زاویه مزبور (زاویه ناپیوستگی) مغزه گیری از سنگ در چندین جهت بین صفر تا ۹۰ درجه با اختلاف ۱۵ درجه انجام گردید.