سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضان میرزائی – استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
محمود صادقی – مربی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
عبدالعلی خمری – کارشناس بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

چشم انسان پنجره ای به دنیای خارج می باشد و روشنایی قسمتی از طیف الکترومغناطیس است که چشم های ما به آن حساس است و مقادیر کم وزیاد آن می تواند در حفظ سلامتی انسان موثر باشد.از طرفی کمیت وکیفیت روشنایی با نوع منبع نورانی، رنگ سطوح و مصالح ساختمانی تغییر مینماید. در این مطالعه میزان تاثیرات این عوامل بر میزان روشنایی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین مطالعه توصیفی ۳۰۰ منزل مسکونی به روش خوشه ای وتصادفی انتخاب شد و در هر منزل اتاق های خواب، پذیرایی، هال، نشیمن و آشپز خانه با استفاده از فتومتر هاگنر و بر اساس اصول مهندسی روشنایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین با استفاده از پرسشنامه تهیه شده رنگ سطوح و ضرایب انعکاسی آنها، نوع منابع نورانی مورد استفاده، مصالح سطحی مکانهای مورد اندازه گیری و ابعاد آنها تعیین شد و میزان روشنایی اندازه گیری شده در وضعیت موجود با وضعیتی که اگر ضرایب درست انتخاب می شد محاسبه ومقایسه گردید. میانگین شدت روشنایی اندازه گیری شده در اتاقهای منازل مورد مطالعه در مجموع حداکثر ۸۷ و حداقل ۴۸ لوکس بدست آمد. ۲۱/۷% منازل مورد اندازه گیری کاه گل، ۱۵ درصد گچ خاک و ۶۳/۳% گچی و یا رنگی بود.که میانگین شدت روشنایی عمومی در این منازل به ترتیب ۲۶ ، ۴۷ ، ۷۳ لوکس بدست آمد. نظر باینکه اکثریت دانش آموزان تکالیف خود را در روی زمین انجام می دادند، میزان روشنایی اختصاصی برای این وضعیت به ترتیب ۱۶ ، ۳۲، ۵۲ لوکس بدست آمدکه در همه موارد کمتر از مقادیرتوصیه شده استاندارد ایران می باشد. براساس محاسبات انجام گرفته با توجه به سطوح انعکاس موجود و درنظر گرفتن شرایط توصیه شده در ۳۰۰ منزل مورد مطالعه ۸۹۹۵۳ وات انرزی به علت بی توجهی به اصول مهندسی روشنایی، ناآگاهی و گاها مشکل مالی خانواده ها در هر ساعت تلف می شود ونقشی در افزایش شدت روشنایی ندارد این مقدار وات معادل ۳۰۷۰۹۹ بی تی یو انرزی گرمایی است که برای حذف آن با توجه به شرایط گرمای شهرستان ۲۵/۶ تن هوا جهت تهویه گرمای حاصل از نصب منابع روشنایی جهت تهویه گرمای حاصل در ساعت نیاز می باشد و این مطالعه نشان داد که برای بهبود وضعیت روشنایی، استفاده بهینه از انرزی وحفظ سلامت جامعه نیاز به افزایش اطلاعات افرا جامعه(دانش آموزان، سرپرست خانواده هاو…)، ارائه روشها والگوهای علمی می باشد.