سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی
عباس طائب – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه فیضی – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی
فریدون یاری پور – دانشگاه علم وصنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این م قاله به بررسی اثرات روتنیم برروی کاتالیست کبالت پایه دار شده برروی گاما – آلومینا در راکتور CSTR پرداخته شده است . درابتدا منابع تامین خورا ک برای ای ن فرایندکه همان گازسنتز می باشد م وردبحث قرار گرفت . سپس فرایند فیشر – تروپش بررسی شد . در ادا مه ،در بخش آزمایشگاهی،مواد اولیه ساخت ک اتالیست،روش ساخت وآماده سا زی کاتالیست ها مورد توجهقرار گرفت . در بخش بعدی نتایج آزمایش های ا نجام شده برروی کاتالیست و تست راکتوری به تف صیل مورد بحث قرار گرفت . در انتها نتیجه گیری در مورد کاتالیست انتخاب شده ارائه شده است