سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سیدمومن – دانش آموخته کارشناسی ارشد
حمیدرضا انصاری – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مهناز صالحی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

چیدن کرک بزهای رائینی در زمان نامناسب می تواند موجب ریزش و بهدر رفتن الیاف کرک شود .بنابراین می توان توسط شانه زدن مانع اتلاف کرک شد . عمل شانه زدن بر روی بزهای رائینی در دو
منطقه عشایری و ایستگاه بز کرکی بافت در فواصل ۱۵ روزه از نیمه اول بهمن الی نیمه اول اردیبهشت در ایستگاه و تا نیمه دوم فروردین در گله عشایری بر روی بزهای یک، دو و سه ساله در دو جنس نر و ماده و به تعداد ۸۴ راس انجام شد. ۸۴ راس نیز بعنوان تیمار شاهد انتخاب گردیدند. در تمام مراحل طر ح عمل شانه زنی هر دام در ابتدا توسط شانه چوبی و سپس شانه فلزی انجام گردید . نتایج آزمایش نشان داد مقدار بیده تولیدی ماده های شانه شده یک، دو و سه ساله ایستگاه به میزان ۱/۴ ، ۱۰۰/۹ و ۲۴/۷ درصد بیشتر از گروه شانه نشده بود . بیده تولیدی ماده های یک، دو و سه ساله گله عشایری بترتیب به میزان ۲۸/۷ ، ۴۰/۹ و ۱/۴۳ درصد بر گروه شاهد برتری داشت . بین مقدار بیده گروههای شانه شده و شانه نشده اختلاف معنی دار وجود داشت (۰/۰۵>p) مقدار بیده مقدار بیده(۰/۰۵>p) مقدار بیده تولیدی در نرها بیشتر از ماده ها شد (۶۳۱ در مقابل ۴۰۰ گرم) و این اختلاف معنی دار بود (۰/۰۵>p) در حالیکه میزان بیده شانه شده در ماده ها بیشتر از نرها بود (۷۴/۹ در مقابل ۲۵/۴ گرم) و این اختلاف معنی دار گشت (۰/۰۵>p) .