سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا رضایی – پژوهشیاران گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده تحقیقات و توسعه فناور
مجید راحمی – دانشیار بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
فیروزه نواب –
حسینعلی قرایی –

چکیده:

جهت بررسی چگونگی شیوه های مختلف برداشت، شستشو و خشک نمودن انجیر تعدادی درخت انجیر تقریباً یکنواخت (از لحاظ سن و رشد) در استهبان، انتخاب گردید. برداشت در هر درخت بصورت ریزشی و تکاندنی انجام گرفت. در هر نوبت برداشت، انجیرهایی که بصورت طبیعی در زیر درختها ریخته شده بود بعنوان انجیر ریزشی و انجیرهایی را که تکان دادن شاخه ها در زیر درخت ریخته می شد بعنوان انجیر تکاندنی محسوب شدند. برای خشک کردن انجیرهای نیمه خشک ریزشی و تکاندنی از هوای آزاد و خشک کردن استفاده گردید. تیمارهای خشک کردن بصورت زیر اعمال گردید. خشک کردن در هوای آزاد بدون پوشش پلاستیکی، در هوای آزاد با پوشش پلاستیکی و هوای آزاد در در جعبه شیشه ای هر کدام به مدت ۴۸،۲۴ و ۷۲ ساعت. خشک کردن در دماهای ۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد هر کدام به مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت و دماهای ۶۰، ۵۵ و ۶۵ درجه سانتیگراد هر کدام بمدت ۶، ۹ و ۱۲ ساعت. نتایج آزمایشها نشان دادکه دمای ۵۰ درجه سانتیگراد برای خشک کردن انجیر کافی نمی باشد. دمای ۶۰ درجه سانتیگراد بمدت کمتر از یک روز مشابه سه روز خشک کردن در هوای آزاد است. خشک کردن در دمای ۵۵ درجه سانتیگراد بمدت ۱۲ ساعت مشابه خشک کردن بمدت دو روز در هوای آزاد بود. خشک کردن در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد بمدت ۱۲ ساعت و در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد بمدت ۹ ساعت نتیجه مطلوب داشت.