سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا عادل زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی
جبرائیل تقی نژاد – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

چکیده:

این آزمایش بمنظور بررسی و تعیین بهترین سیستم خاک ورزی و مدیریت زراعی کاشت تابستانه سویا بعنوان کشت دوم پس از گندم پاییزه در تابستان ۸۳و ۸۴درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان بصورت استریپ پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرادرآمد. فاکتور اول نوع شخم در سه سطح : الف شخم با گاو آهن برگرداندار و دیسک و ب – شخم با گاو آهن قلمی و دیسک ج – فقط دیسک و فاکتور دوم واریته شامل سه رقم: زان، ویلیامز ، و L17 بود قبل از کاشت شاخصهای درصد رطوبت وزنی خشک پایه جرم حجمی ظاهری و مقاومت به نفوذ خاک همچنین میزان بقایای گیاهی اندازه گیری و سپس تیمارهای خاکورزی مطابق با نقشه طراح اجرا بود و پس ازکاشت و آبیاری شاخصهای درصد رطوبت وزنی خشک پایه جرم حجمی ظاهری و مقاومت به نفوذ خاک و درصد سبز درروی پشته ها اندازه گیری شد نتایج دوساله بیانگر آن است که از نظر عملکرد تیمارهای خاک ورزی وواریته اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند روشهای مختلف خاک ورزی اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% درشاخص تعداد غلاف در بوته در پی داشته و سایر شاخصها معنی دار نبودند سه تیمارواریته از نظر شاخهای ارتفاع بوته طول غلاف و تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال ۱% با یکدیگر متفاوت بودند سه تمیار خاکورزی از نظر شاخص مخروط در عمق ۲۰-۱۰ سانتی متر شاخص MWD و درصد برگردان بقایای گیاهی در سطح احتمال ۱% متفاوت بودندو سه روش خاک ورزی تاثیری برشاخصهای چگالی ظاهری و درصد رطوبت خشک پایه خاک نداشت