سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا پهلوان راد – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خداداد دهمرده – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
غلامعلی کیخاوسید – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
جواد فرقانی – کارشناسان ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری سطحی بر کارائی مصرف آب، مقدار آب مصرفی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل اجرا گردید. کرتهای اصلی عبارت بودند از دو سطح آبیاری، شامل آبیاری بعد از ۸۰ و ۱۶۰میلیمتر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A و کرتهای فرعی شامل سه روش مختلف کشت مسطح، جوی و پشته ای با فواصل پشته ۶۰ سانتیمتر با سه خط کاشت روی هر پشته و فاروئی با یک خط کاشت بر روی هر پشتهبا فاصله ۲۰ سانتیمتر بین ردیف هابودند. نتایج نشان داد که در دور آبیاری ۸۰ میلیمتر ارتفاع بوته، طول خوشه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در متر مربع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و مقدار آب مصرفی بیشتر بود. مقدار عملکرد در سطح آبیاری ۸۰ میلِیمتر ۴۵۳۰ و در سطح آبیاری ۱۶۰ میلیمتر ۳۷۷۱ کیلوگرم در هکتار بود. کارائی مصرف آب در سطح آبیاری ۸۰ میلیمتر ۰۲/۱و در سطح آبیاری ۱۶۰ میلیمتر، ۹۴/۱کیلوگرم بر متر مکعببود. بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد در تیمارهای کشت مسطح و فاروئی بدست آمد. مقدار عملکرد دانه در کشت مسطح و فاروئی به ترتیب۴۴۷۱ و ۴۵۰۳ کیلوگرم در هکتار و در کشت جوی و پشته ای ۳۴۷۹ کیلوگرم در هکتار بود. کمترین مقدار مصرفآب مربوط به کشت جوی و پشته ای با ۲۸۶۰ متر مکعب در هکتار بود و پس از آن روش کاشت فاروئی با ۴۱۲۸ متر مکعب در هکتار قرار داشت و بیشترینمقدار مصرف آب با۴۷۲۳ متر مکعب مربوط به کشت مسطح بود. بیشترین کارائی مصرف آب مربوط به کشت جوی و پشته ای با ۹۶/۱ کیلوگرم دانه بر متر مکعب بود وکارایی مصرف آب در روش های مسطح و فاروئی ۲۵/۱ کیلوگرم دانه بر متر مکعب آب بود.